: GlaxoSmithKline
, , , , , , , , , , , , ,

 -
-

← 

?

GlaxoSmithKline

:
      20%

:

.
1 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline567.240
2 0,5 30
:
GlaxoSmithKline1711.450

GlaxoSmithKline

.
1 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline567.240
2 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
3 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
4 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
5 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
6 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
7 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
8 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
9 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
10 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
11 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
12 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline -
13 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
14 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
15 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
16 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline--
17 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
18 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
19 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
20 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
21 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline---
22 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
23 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
24 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
25 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
26 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
27 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
28 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
29 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
30 0,5 30
:
GlaxoSmithKline-
31 0,5 30
:
GlaxoSmithKline1711.450
32 0,5 30
:
GlaxoSmithKline---
33 0,5 30
:
GlaxoSmithKline-
34 0,5 30
:
GlaxoSmithKline--
35 0,5 30
:
GlaxoSmithKline -
36 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
37 0,5 30
:
GlaxoSmithKline-
38 0,5 30
:
GlaxoSmithKline-
39 0,5 30
:
GlaxoSmithKline-
40 0,5 30
:
GlaxoSmithKline-
41 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
42 0,5 30
:
GlaxoSmithKline-
43 0,5 30
:
GlaxoSmithKline-
44 0,5 30
:
GlaxoSmithKline-
45 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
46 0,5 30
:
GlaxoSmithKline-
47 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
48 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
49 0,5 30
:
GlaxoSmithKline-

« » - -510 (314 196 ). 340587 . : 28-02-2017 03:21

- . , , , Excel .

, .

: GlaxoSmithKline