: GlaxoSmithKline
, , , , , , , , , , , , ,

 -
? !   ! -  !

← 

?

GlaxoSmithKline

:

:

.
2001 50 5 5
:
GlaxoSmithKline978.200
2002 50 120
:
GlaxoSmithKline273.560

GlaxoSmithKline

.
2001 50 5 5
:
GlaxoSmithKline
2002 50 5 5
:
GlaxoSmithKline
2003 50 5 5
:
GlaxoSmithKline
2004 50 5 5
:
GlaxoSmithKline
2005 50 5 5
:
GlaxoSmithKline
2006 50 5 5
:
GlaxoSmithKline--
2007 50 5 5
:
GlaxoSmithKline -
2008 50 5 5
:
GlaxoSmithKline
2009 50 5 5
:
GlaxoSmithKline -
2010 50 5 5
:
GlaxoSmithKline978.200
2011 50 5 5
:
GlaxoSmithKline
2012 50 5 5
:
GlaxoSmithKline
2013 50 5 5
:
GlaxoSmithKline-
2014 50 5 5
:
GlaxoSmithKline
2015 50 5 5
:
GlaxoSmithKline-
2016 50 5 5
:
GlaxoSmithKline
2017 50 5 5
:
GlaxoSmithKline
2018 50 5 5
:
GlaxoSmithKline-
2019 50 120
:
GlaxoSmithKline273.560
2020 50 120
:
GlaxoSmithKline
2021 50 120
:
GlaxoSmithKline-
2022 50 120
:
GlaxoSmithKline
2023 50 120
:
GlaxoSmithKline-
2024 50 120
:
GlaxoSmithKline
2025 50 120
:
GlaxoSmithKline
2026 50 120
:
GlaxoSmithKline
2027 50 120
:
GlaxoSmithKline
2028 50 120
:
GlaxoSmithKline
2029 50 120
:
GlaxoSmithKline
2030 50 120
:
GlaxoSmithKline
2031 50 120
:
GlaxoSmithKline
2032 50 120
:
GlaxoSmithKline
2033 50 120
:
GlaxoSmithKline
2034 50 120
:
GlaxoSmithKline
2035 50 120
:
GlaxoSmithKline
2036 50 120
:
GlaxoSmithKline -
2037 50 120
:
GlaxoSmithKline
2038 50 120
:
GlaxoSmithKline
2039 50 120
:
GlaxoSmithKline
2040 50 120
:
GlaxoSmithKline
2041 50 120
:
GlaxoSmithKline
2042 50 120
:
GlaxoSmithKline-
2043 50 120
:
GlaxoSmithKline
2044 50 120
:
GlaxoSmithKline
2045 50 120
:
GlaxoSmithKline
2046 50 120
:
GlaxoSmithKline
2047 50 120
:
GlaxoSmithKline-
2048 50 120
:
GlaxoSmithKline-
2049 50 120
:
GlaxoSmithKline

« » - -544 (297 247 ). 488072 . : 20-04-2018 01:58

- . , , , Excel .

, .

: GlaxoSmithKline