: ( , )

← 

?

:

( )

.
1 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
2 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
3 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
4 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
5 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
6 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
7 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
8 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
9 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
10 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
11 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
12 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
13 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
14 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
15 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
16 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
17 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
18 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
19 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
20 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
21 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
22 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline - ()
23 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
24 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
25 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
26 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
27 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
28 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
29 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
30 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
31 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
32 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
33 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
34 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline -
35 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
36 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
37 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
38 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
39 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline -
40 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline -
41 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
42 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
43 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
44 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
45 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
46 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline.
47 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
48 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
49 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
50 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
51 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
52 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
53 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
54 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
55 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline -

« » - -429 (196 233 ). 725022 . : 24-03-2023 00:33

- . , , , Excel .

, .

: ( , )