: ( , )
, , , , , , , , , , , , ,
  -        -  !

← 

?

:

( )

.
1 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
2 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
3 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
4 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
5 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
6 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
7 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
8 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
9 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
10 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
11 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
12 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline -
13 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
14 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
15 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
16 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
17 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
18 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
19 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
20 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
21 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline -
22 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
23 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
24 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
25 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
26 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
27 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
28 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
29 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
30 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
31 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
32 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
33 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
34 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
35 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
36 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
37 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
38 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
39 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
40 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
41 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
42 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
43 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
44 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
45 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
46 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline -
47 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
48 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
49 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline -
50 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
51 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
52 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
53 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
54 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
55 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline -
56 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
57 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline - .
58 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
59 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
60 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
61 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-

« » - -510 (275 235 ). 621548 . : 19-03-2019 02:08

- . , , , Excel .

, .

: ( , )