: ( , )
, , , , , , , , , , , , ,

 -
 -  !  -

← 

?

:

:

.
1 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline570.770

( )

.
1 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
2 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
3 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
4 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
5 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
6 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
7 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
8 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
9 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
10 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline -
11 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline -
12 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
13 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
14 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
15 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
16 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
17 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
18 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
19 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
20 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
21 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
22 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
23 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
24 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
25 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
26 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
27 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
28 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
29 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
30 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
31 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
32 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
33 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
34 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
35 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
36 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
37 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
38 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
39 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
40 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
41 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline -
42 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
43 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
44 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
45 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
46 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
47 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
48 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
49 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
50 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
51 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
52 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
53 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
54 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
55 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
56 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline -
57 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
58 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
59 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
60 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
61 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline - .
62 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
63 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
64 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
65 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
66 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
67 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline -
68 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline ()
69 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
70 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
71 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
72 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
73 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
74 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
75 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-
76 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
77 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline
78 27,5/ 120
:
GlaxoSmithKline-

« » - -531 (286 245 ). 601863 . : 13-12-2018 02:14

- . , , , Excel .

, .

: ( , )