: ( , )
, , , , , , , , , , , , ,
    -     -  !

← 

?

:

:

.
1 40/ 2 25Takeda Gmbh1514.260
2 40/ 2 5586.340

( )

.
1 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
2 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals ()
3 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
4 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
5 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
6 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
7 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
8 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
9 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
10 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
11 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
12 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
13 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
14 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
15 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
16 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
17 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
18 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
19 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
20 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
21 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
22 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
23 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
24 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
25 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
26 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals--
27 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
28 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
29 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
30 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
31 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
32 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
33 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
34 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
35 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
36 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
37 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
38 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
39 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals -
40 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
41 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
42 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
43 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
44 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
45 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
46 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
47 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
48 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
49 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
50 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
51 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
52 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
53 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
54 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
55 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
56 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
57 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
58 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
59 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
60 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
61 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
62 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
63 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
64 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
65 40/ 10 5
66 40/ 2 25Takeda Gmbh
67 40/ 2 25Takeda Gmbh
68 40/ 2 25Takeda Gmbh
69 40/ 2 25Takeda Gmbh
70 40/ 2 25Takeda Gmbh ()
71 40/ 2 25Takeda Gmbh
72 40/ 2 25Takeda Gmbh
73 40/ 2 25Takeda Gmbh
74 40/ 2 25Takeda Gmbh
75 40/ 2 25Takeda Gmbh
76 40/ 2 25Takeda Gmbh
77 40/ 2 25Takeda Gmbh-
78 40/ 2 25Takeda Gmbh
79 40/ 2 25Takeda Gmbh
80 40/ 2 25Takeda Gmbh
81 40/ 2 25Takeda Gmbh
82 40/ 2 25Takeda Gmbh ()
83 40/ 2 25Takeda Gmbh-
84 40/ 2 25Takeda Gmbh
85 40/ 2 25Takeda Gmbh
86 40/ 2 25Takeda Gmbh
87 40/ 2 25Takeda Gmbh
88 40/ 2 25Takeda Gmbh-
89 40/ 2 25Takeda Gmbh -
90 40/ 2 25Takeda Gmbh-
91 40/ 2 25Takeda Gmbh-
92 40/ 2 25Takeda Gmbh-
93 40/ 2 25Takeda Gmbh-
94 40/ 2 25Takeda Gmbh--
95 40/ 2 25Takeda Gmbh
96 40/ 2 25Takeda Gmbh
97 40/ 2 25Takeda Gmbh -
98 40/ 2 25Takeda Gmbh
99 40/ 2 25Takeda Gmbh
100 40/ 2 25Takeda Gmbh
101 40/ 2 25Takeda Gmbh
102 40/ 2 25Takeda Gmbh
103 40/ 2 25Takeda Gmbh
104 40/ 2 25Takeda Gmbh
105 40/ 2 25Takeda Gmbh
106 40/ 2 25Takeda Gmbh
107 40/ 2 25Takeda Gmbh-
108 40/ 2 25Takeda Gmbh
109 40/ 2 25Takeda Gmbh
110 40/ 2 25Takeda Gmbh-
111 40/ 2 25Takeda Gmbh
112 40/ 2 25Takeda Gmbh
113 40/ 2 25Takeda Gmbh
114 40/ 2 25Takeda Gmbh
115 40/ 2 25Takeda Gmbh
116 40/ 2 25Takeda Gmbh-
117 40/ 2 25Takeda Gmbh-
118 40/ 2 25Takeda Gmbh-
119 40/ 2 25Takeda Gmbh
120 40/ 2 25Takeda Gmbh
121 40/ 2 25Takeda Gmbh
122 40/ 2 25Takeda Gmbh-
123 40/ 2 25Takeda Gmbh
124 40/ 2 25Takeda Gmbh-
125 40/ 2 25Takeda Gmbh
126 40/ 2 25Takeda Gmbh
127 40/ 2 25Takeda Gmbh-
128 40/ 2 5 -
129 40/ 2 5
130 40/ 2 5
131 40/ 2 5
132 40/ 2 5-
133 40/ 2 5
134 40/ 5 25Nycomed
135 40/ 5 25Nycomed
136 40/ 5 5Takeda Gmbh
137 40/ 5 5Takeda Gmbh
138 40/ 5 5Takeda Gmbh ()
139 40/ 5 5Takeda Gmbh
140 40/ 5 5Takeda Gmbh
141 40/ 5 5Takeda Gmbh
142 40/ 5 5Takeda Gmbh
143 40/ 5 5Takeda Gmbh
144 40/ 5 5Takeda Gmbh
145 40/ 5 5Takeda Gmbh
146 40/ 5 5Takeda Gmbh
147 40/ 5 5Takeda Gmbh
148 40/ 5 5Takeda Gmbh
149 40/ 5 5Takeda Gmbh
150 40/ 5 5Takeda Gmbh
151 40/ 5 5Takeda Gmbh-
152 40/ 5 5Takeda Gmbh
153 40/ 5 5Takeda Gmbh
154 40/ 5 5Takeda Gmbh-
155 40/ 5 5Takeda Gmbh
156 40/ 5 5Takeda Gmbh
157 40/ 5 5Takeda Gmbh
158 40/ 5 5Takeda Gmbh-
159 40/ 5 5Takeda Gmbh
160 40/ 5 5Takeda Gmbh-
161 40/ 5 5Takeda Gmbh-
162 40/ 5 5Takeda Gmbh-
163 40/ 5 5Takeda Gmbh
164 40/ 5 5Takeda Gmbh-
165 40/ 5 5Takeda Gmbh
166 40/ 5 5Takeda Gmbh
167 40/ 5 5Takeda Gmbh-
168 40/ 5 5Takeda Gmbh
169 40/ 5 5Takeda Gmbh
170 40/ 5 5Takeda Gmbh
171 40/ 5 5Takeda Gmbh
172 40/ 5 5Takeda Gmbh
173 40/ 5 5Takeda Gmbh-
174 40/ 5 5Takeda Gmbh-
175 40/ 5 5Takeda Gmbh
176 40/ 5 5Takeda Gmbh
177 40/ 5 5Takeda Gmbh
178 40/ 5 5Takeda Gmbh
179 40/ 5 5Takeda Gmbh
180 40/ 5 5Takeda Gmbh
181 40/ 5 5Takeda Gmbh
182 40/ 5 5Takeda Gmbh
183 40/ 5 5Takeda Gmbh
184 40/ 5 5Takeda Gmbh-
185 40/ 5 5Takeda Gmbh--
186 40/ 5 5Takeda Gmbh
187 40/ 5 5Takeda Gmbh-
188 40/ 5 5Takeda Gmbh-
189 40/ 5 5Takeda Gmbh -
190 40/ 5 5Takeda Gmbh
191 40/ 5 5Takeda Gmbh
192 40/ 5 5Takeda Gmbh-
193 40/ 5 5Takeda Gmbh
194 40/ 5 5Takeda Gmbh
195 40/ 5 5Takeda Gmbh-
196 40/ 5 5Takeda Gmbh
197 20% 20Nycomed
198 5% 20Nycomed
199 5% 20Nycomed
200 200 10
201 200 50Globopharm Pharmazeutische Productions-
202 200 50Takeda Pharmaceuticals
203 200 50Takeda Pharmaceuticals
204 200 50Takeda Pharmaceuticals
205 200 50Takeda Pharmaceuticals
206 200 50Takeda Pharmaceuticals
207 200 50Takeda Pharmaceuticals
208 200 50Takeda Pharmaceuticals
209 200 50Takeda Pharmaceuticals
210 200 50Takeda Pharmaceuticals
211 200 50Takeda Pharmaceuticals
212 200 50Takeda Pharmaceuticals-
213 200 50Takeda Pharmaceuticals
214 200 50Takeda Pharmaceuticals
215 200 50Takeda Pharmaceuticals
216 200 50Takeda Pharmaceuticals
217 200 50Takeda Pharmaceuticals
218 200 50Takeda Pharmaceuticals-
219 200 50Takeda Pharmaceuticals-
220 200 50Takeda Pharmaceuticals
221 200 50Takeda Pharmaceuticals
222 200 50Takeda Pharmaceuticals
223 200 50Takeda Pharmaceuticals
224 200 50Takeda Pharmaceuticals
225 200 50Takeda Pharmaceuticals
226 200 50Takeda Pharmaceuticals-
227 200 50Takeda Pharmaceuticals-
228 200 50Takeda Pharmaceuticals
229 200 50Takeda Pharmaceuticals-
230 200 50Takeda Pharmaceuticals
231 200 50Takeda Pharmaceuticals
232 200 50Takeda Pharmaceuticals
233 200 50Takeda Pharmaceuticals
234 200 50Takeda Pharmaceuticals
235 200 50Takeda Pharmaceuticals
236 200 50Takeda Pharmaceuticals
237 200 50Takeda Pharmaceuticals -
238 200 50Takeda Pharmaceuticals
239 200 50Takeda Pharmaceuticals
240 200 50Takeda Pharmaceuticals-
241 200 50Takeda Pharmaceuticals-
242 200 50Takeda Pharmaceuticals
243 200 50Takeda Pharmaceuticals--
244 200 50Takeda Pharmaceuticals -
245 200 50Takeda Pharmaceuticals-
246 200 50Takeda Pharmaceuticals-
247 200 50Takeda Pharmaceuticals
248 200 50Takeda Pharmaceuticals
249 200 50Takeda Pharmaceuticals-
250 200 50
251 200 50
252 200 50 -
253 200 50
254 200 50
255 50Takeda Gmbh
256 50Takeda Gmbh

« » - -537 (264 273 ). 745309 . : 22-01-2020 11:21

- . , , , Excel .

, .

: ( , )